No registrado?  ¡Hazlo!
BUSCAR  

CATALOG

A p. 397/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "275959" ["artista"]=> string(29) "ÀÌÈ­Áß¼± ½Å±ÝÈ«" ["alias"]=> string(24) "ÀÌÈ-Áß¼-½Å-ÝÈ-" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "277305" ["artista"]=> string(29) "ÀÌÈ­Áß¼± ÀÌÁß¼±" ["alias"]=> string(25) "ÀÌÈ-Áß¼-ÀÌÁß¼-" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1086392" ["artista"]=> string(12) "ÀÌÈ­ÀÚ" ["alias"]=> string(11) "ÀÌÈ-ÀÚ" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095145" ["artista"]=> string(12) "ÀÌÈ¿¸®" ["alias"]=> string(7) "ÀÌÈ-" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1089460" ["artista"]=> string(52) "Ãîë'Oss Ïî2ë'Off à.ý. Èíêâèçèòîðû" ["alias"]=> string(49) "Ãîëoss-Ïî2ëoff-à-ý-Èíêâèçèòîðû" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1107192" ["artista"]=> string(58) "ÂÌÉ«»¨Ô°£¨Kevin Kern-In the Enchanted Garden£©" ["alias"]=> string(45) "ÂÌÉ-Ô-kevin-kern-in-the-enchanted-garden-" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "388814" ["artista"]=> string(12) "ÀîË«½­" ["alias"]=> string(10) "ÀîË-½-" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "300932" ["artista"]=> string(12) "ÀÌÈ«Àç" ["alias"]=> string(11) "ÀÌÈ-Àç" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "112644" ["artista"]=> string(32) "ÂÌÉ«ÇéŨ£¨ÒôÀÖ£©" ["alias"]=> string(23) "ÂÌÉ-ÇéÅ-ÒôÀÖ-" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1081065" ["artista"]=> string(34) "âîë÷üÿ äîëÿ ÷àñòü 5" ["alias"]=> string(31) "âîë-üÿ-äîëÿ-àñòü-5" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "246544" ["artista"]=> string(26) "Âîë÷üÿ äîëÿ Best" ["alias"]=> string(25) "Âîë-üÿ-äîëÿ-best" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "94371" ["artista"]=> string(48) "ÂíʦÔøºìÏßÅ®ÂÀÓñÀÉÀè¹úÈÙ" ["alias"]=> string(46) "ÂíÊ-ÔøºìÏßÅ-ÂÀÓñÀÉÀè¹úÈÙ" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1101046" ["artista"]=> string(108) "ÂíʦÔøºìÏßÅ®Îľõ·ÇÌ·ÓñÕæö¦ÉÙ¼ÑÂÀÓñÀÉÁÖСȺÇøÉÙ»ùÀè¹úÈÙ" ["alias"]=> string(101) "ÂíÊ-ÔøºìÏßÅ-Îľõ-ÇÌ-ÓñÕæö-ÉÙ¼ÑÂÀÓñÀÉÁÖÐ-ȺÇøÉÙ-ùÀè¹úÈÙ" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1081708" ["artista"]=> string(19) "âÍê¤ ª­Ò¹Õ" ["alias"]=> string(16) "âÍê-ª-Ò¹Õ" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "261250" ["artista"]=> string(14) "äÍʤÃÕÁ" ["alias"]=> string(13) "äÍÊ-ÃÕÁ" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "328308" ["artista"]=> string(12) "ÀÌÈ£¿¬" ["alias"]=> string(7) "ÀÌÈ-" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "307128" ["artista"]=> string(25) "ÀÌÈ£¿¬ Àü¼÷Èñ" ["alias"]=> string(18) "ÀÌÈ-Àü¼-Èñ" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1080444" ["artista"]=> string(12) "ÀîÊ¥½Ü" ["alias"]=> string(11) "ÀîÊ-½Ü" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "402912" ["artista"]=> string(12) "Àî˹ÌØ" ["alias"]=> string(12) "Àî˹ÌØ" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "23842" ["artista"]=> string(8) "Áîêà" ["alias"]=> string(8) "Áîêà" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "32939" ["artista"]=> string(23) "Áîêà Äàâèäÿí" ["alias"]=> string(23) "Áîêà-Äàâèäÿí" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "75283" ["artista"]=> string(17) "Ãîëä Ãýðè" ["alias"]=> string(17) "Ãîëä-Ãýðè" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1084095" ["artista"]=> string(23) "ãìéä ôøéãìðã" ["alias"]=> string(23) "ãìéä-ôøéãìðã" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "318768" ["artista"]=> string(10) "Âîëãà" ["alias"]=> string(10) "Âîëãà" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "301475" ["artista"]=> string(21) "Âîëãà-âîëãà" ["alias"]=> string(21) "Âîëãà-âîëãà" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1093071" ["artista"]=> string(137) "Âîêàë: î. Âàëåðèé ×èêàë. Ãèòàðà: Ùåðáàí ßðîñëàâ. Àêîðäåîí: Çàäîðîæíÿê Ìèêîëà" ["alias"]=> string(129) "Âîêàë-î-Âàëåðèé-èêàë-Ãèòàðà-Ùåðáàí-ßðîñëàâ-Àêîðäåîí-Çàäîðîæíÿê-Ìèêîëà" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1092193" ["artista"]=> string(19) "Äîëãèå Äíè" ["alias"]=> string(19) "Äîëãèå-Äíè" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1076065" ["artista"]=> string(27) "äîëãèí âàëåðèé" ["alias"]=> string(27) "äîëãèí-âàëåðèé" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1094351" ["artista"]=> string(56) "Âîêàëüíûé àíñàìáëü «Ýêñïðîìò»" ["alias"]=> string(53) "Âîêàëüíûé-àíñàìáëü-Ýêñïðîìò-" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117007" ["artista"]=> string(46) "Âîêàëüíûé àíñàìáëü Àíòåì" ["alias"]=> string(46) "Âîêàëüíûé-àíñàìáëü-Àíòåì" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "271442" ["artista"]=> string(71) "Âîêàëüíûé àíñàìáëü ðîñòîâñêîãî Êðåìëÿ" ["alias"]=> string(71) "Âîêàëüíûé-àíñàìáëü-ðîñòîâñêîãî-Êðåìëÿ" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1090921" ["artista"]=> string(115) "Âîêàëüíûé êâàðòåò ''Ïðèò÷à'' Ðàèôñêîãî Áîãîðîäèöêîãî ìîíàñòûðÿ" ["alias"]=> string(110) "Âîêàëüíûé-êâàðòåò-Ïðèò-à-Ðàèôñêîãî-Áîãîðîäèöêîãî-ìîíàñòûðÿ" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1075244" ["artista"]=> string(49) "Âîêàëüíûé êâàðòåò ''Óëûáêà'" ["alias"]=> string(46) "Âîêàëüíûé-êâàðòåò-Óëûáêà" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117861" ["artista"]=> string(46) "Âîêàëüíûé êâàðòåò ÏÐÈÒ×À" ["alias"]=> string(45) "Âîêàëüíûé-êâàðòåò-ÏÐÈÒ-À" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1109875" ["artista"]=> string(12) "ÂÎËÀÍÄ" ["alias"]=> string(12) "ÂÎËÀÍÄ" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1093032" ["artista"]=> string(21) "ÂÏËÁÍÇÓ, SOTIS" ["alias"]=> string(20) "ÂÏËÁÍÇÓ-sotis" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1077459" ["artista"]=> string(23) "ÀÌÈÆ & ±è¿ë¿î" ["alias"]=> string(17) "ÀÌÈÆ-è-ë-î" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1074460" ["artista"]=> string(33) "âîëæñêèé âëàäèìèð" ["alias"]=> string(33) "âîëæñêèé-âëàäèìèð" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1125337" ["artista"]=> string(55) "Âîëæñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð" ["alias"]=> string(55) "Âîëæñêèé-ðóññêèé-íàðîäíûé-õîð" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "231218" ["artista"]=> string(12) "Åïèçîä" ["alias"]=> string(12) "Åïèçîä" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }